Student Name
College
Denis London
Princeton
Boston University
Evgeni Yuz
Rutgers University
New York University
Rutgers University
Anton Shifchik
MCPHS
Ilya Geldman
Betty Rider
Elya Glubitsky
Georgi Chinchaladze
Leo Bronshtein

New York University
Yulia Olifer
Rutgers University
Rutgers University
Northeastern University
Sabina Kirilov
Sabina Kirilov
Rutgers University
New York University
Ilya Grigorovich
Daniel Spozhnikov
River Drive
Learning Center
Rutgers University
Cornell
Princeton
Sharon Galperin
Mark Aksen